Svečano potpisivanje ugovora Ministarstva omladine i sporta i udruženja građana

 Ministar omladine i sporta Snežana Samardžić Marković je nakon prve faze realizacije projekta „Jačanje kapaciteta mladih", potpisala ugovore sa 73 odabrane organizacije, koje će realizovati svoje projekte u skladu sa ciljevima nedavno donete Nacionalne strategije za mlade. Ispred CeGraD-a potpisivanju je prisustvovao predsednik UO Duško Krstić.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđena su Uredbom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju Programa o rasporedu sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini i iznose 140 miliona dinara. Ova sredstva namenjena su udruženjima građana koja su formirali mladi i/ili koja se bave mladima. U postupak evaluacije bilo je uključeno 199 predloga projekata od 204 podneta sa teritorije Republike Srbije.
 

 

 


Proces i postupak evaluacije pristiglih predloga projekata sproveden je od strane nezavisnih evaluatora pod rukovodstvom Komisije formirane od strane Ministarstva omladine i sporta. Evaluacija projekata obuhvatala je dve faze, administrativnu proveru - kojom se utvrđuje da li udruženja koja su konkurisala ispunjavaju osnovne kriterijume i uslove predviđene Konkursom,
i finansijsko-tehničku evaluaciju koja je urađena kako bi se došlo do adekvatne procene ekonomske opravdanosti i kvaliteta predloženih projekata.

Kroz dalju realizaciju ovog konkursa, Ministarstvo omladine i sporta želi da uspostavi trajne mehanizme saradnje vladinog i nevladinog sektora, podigne kapacitete omladinskih udruženja i da im omogući aktivno učešće u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade.

Učešće mladih u društvu u razvijenim sredinama podrazumeva podsticajno okruženje koje mladima daje prostora i mogućnosti da utiču na kvalitet sopstvenog života i razvoja društva u celini.

Projekat "Jačanje kapaciteta mladih" izradilo je Udruženje građana Mlada Srbija, koje sprovodi administrativnu i tehničku podršku konkursa koje je raspisalo Ministarstvo omladine i sporta.