Saradnja sa NVO sektorom i briga o mladima u Statutu Grada

 Statut Grada Beograda koji se usvaja na Skupštini 17.10.2008. predviđa:
Saradnja sa nevladinim i drugim organizacijama
Član 15.
Organi Grada sarađuju sa nevladinim organizacijama, humanitarnim i drugim organizacijama, u interesu Grada i stanovnika sa teritorije Grada.

NADLEŽNOSTI GRADA

Član 25.

Tačka 41. pomaže rad organizacija i udruženja građana,

Tačka 42. stvara uslove za brigu o mladima; donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade;
stvara uslove za omladinsko organizovanje i osniva, prati i obezbeđuje funkcionisanje Kancelarije za mlade