18 plus

CeGraD je tokom decembra, uz podršku GO Obrenovac, započeo realizaciju projekta «18 +» . Projekat podrazumeva sprovođenje interaktivnih radionica u obrenovačkim srednjim školama sa ciljem edukacije maturanata o temama participacije na izborima, biračkog prava, izbornog sistema, političkih stranaka i stranačkog sistema, o telima lokalne samouprave. Svaki učesnik radionice će dobiti i dve brošure „Napokon 18“ i „Zagovaranje“.

Opšti cilj projekta je razvoj političke kulture i dijaloga, priprema mladih za učešće  u razvoju civilnog društva u Srbiji, jačanje procesa demokratizacije i podsticanje entuzijazma mlade generacije za političke teme i preuzimanje odgovornosti za dešavanja u društvu.
Radionicom "Prvi put biram" upotpunićemo postojeći obrazovni program, radionice  su tako koncipirane da korišćenjem neformalnijih metoda prenošenja informacija  neposredno uključuju učesnike, srednjoškolce, omogućavaju mladima izgradnju kritičnog stava, otvoreno izražavanje sopstvenog mišljenja, razvijaju toleranciju i razumevanje drugih i drugačijih stavova...

Ove radionice bazično nude srednjoškolcima nova znanja i veštine o:
- participaciji na izborima,
- biračkom pravu i izbornom sistemu,
- političkim stranakama i stranačkom sistemu,
- telima lokalne samouprave.

Kao rezulatat ovih radionica treba da ostane jasna ideja o tome šta je građanska inicijativa i proces javnog zagovaranja, kao i koje su faze u njihovom sprovođenju.
Upoznavanje mladih sa svim ovim pojmovima direktno rešava jedan od detektovanih problema koja su istraživanja pokazala, a to je nedovoljna informisanost mladih o načinima uključivanja u rešavanje lokalnih problema, odnosno u donošenje odluka na lokalnom nivou.

Osim dobijanja informacija kroz interaktivne radionice, štampanje brošura „Napokon 18“ i „Zagovaranje“ omogući će upoznavanje sa svim ovim pojmovima na vrlo praktičan i primenljiv način.

Kroz ovaj projekat mladima, učenicima završnih razreda srednjih škola u Obrenovcu, se pruža alternativa apstinenciji, apatiji i pasivnosti. Nudi im se mogućnost da budu aktivni, da biraju, da utiču, menjaju, rešavaju probleme, kreiraju nove politike u školskim parlamentima, školi, okruženju, zajednici... Pružanje relevantnih informacija o značaju i važnosti izbora, kao i važnosti i snazi biračkog prava i građanske participacije, vodi ka stvaranju aktivnih građana. Sam pojam aktivnog građanina podrazumeva: ostvarivanje svojih biračkih prava, donošenje odluka i preuzimanje odgovornosti za iste, toleranciju i uvažavanje različitosti, aktivno učešće u lokalnoj zajednici, pokretanje inicijativa i rešavanje problema na lokalnom nivou.