KODEKS EKOLOŠKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

 CeGraD je jedan od potpisnika KODEKSA EKOLOŠKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA usvojenog u Vrdniku 25.11. 2006.godine.

Zainteresovane NVO koje nisu potpisnice Kodeksa mogu to postati slanjem saglasnosti na e - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , a Tim za nadzor i primenu ovog dokumenta brzo će ih implementirati kao potpisnice.

Kodeks pogledajte u prilogu.

KODEKS EKOLOŠKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

PREAMBULA

Ekološke nevladine organizacije («Vojvođanska zelena inicijativa» Novi Sad, UG «Škola za opstanak» Beograd, «ZOOE» Vršac, EU «Avalon Vršac», «Ekopolis» Niš, «Nepušački edukativni centar-RP» Kragujevac, UG «Ante» Sombor, EU «Hrast» Krivaja , KC «Stela» Bačka Palanka i Udruženje eko novinara «Eko vest» Novi Sad) ovaj Kodeks donose kao standard postupanja i delovanja ekoloških nevladinih organizacija koje za cilj imaju zaštitu životne sredine, ekologije i promocije održivog razvoja. Dužnost je ekoloških nevladinih organizacija, potpisnica Kodeksa, da slede principe sadržane u Kodeksu i da se suprotstavljaju svim pritiscima da te principe krše. Kodeks preporučuje ekološkim nevladinim organizacijama da budu solidarne sa drugim nevladinim organizacijama.

Za primenu ovog Kodeksa odgovorne su ekološke nevladine organizacije - potpisnice.

I DELOVANJE U SKLADU SA MISIJOM I CILJEVIMA
1.Obaveza je ekoloških nevladinih organizacija da postupaju i deluju u skladu sa misijom i ciljevima zbog kojih su i osnovane.
2.Ekološke nevladine organizacije moraju ostati nevladine, neprofitne, nezavisne i nepolitičke.
3.Ekološke nevladine organizacije ne mogu davati podršku ni jednoj političkoj partiji.


II NEZAVISNOST EKOLOŠKIH NVO
1.Ekološke nevladine organizacije treba da se suprotstave svakom pritisku na slobodno obavljanje svojih delatnosti, kao i svakom vidu zabrane. Ekološke nevladine organizacije postupaju i deluju u skladu sa ciljevima određenim u svojim statutima.
2.Ekološke nevladine organizacije moraju ostati nezavisne i ne smeju dozvoliti da ekonomski ili politički uticaj donatora izmeni pravac delovanja i postupanja od onog koji je definisan statutom pojedinačnih ekoloških nvo.


III ODGOVORNOST EKOLOŠKIH NVO
1.Ekološke nevladine organizacije su odgovorne građanima. Tu odgovornost ne smeju da podrede interesima drugih, a posebno ličnim interesima osnivača, donatora, vlade i drugih državnih organa.
2.Ekološke nevladine organizacije se moraju suprotstaviti svima koji uništavaju životnu sredinu, krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja.
3.Ekološke nevladine organizacije treba da poštuju princip solidarnosti.
 

IV EKOLOŠKA BUDNOST
1.Ekološke nevladine organizacije treba da reaguju na svaki ekološki incident, neodgovornost ili nepažnju pojedinca, zajednice ili države.
2.Ekološke nevladine organizacije treba da prikupljaju informacije iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine iz što više dotstupnih izvora.
3.Ekološke nevladine organizacije će se boriti protiv manipulisanja i prikrivanja informacija koje bitno mogu da utiču na stav javnosti o nekom ekološkom problemu.
 

V EKOLOŠKE NVO I MEDIJI
1.Pravo i obaveza ekoloških nevladinih organizacija je da informišu javnost.
2.Važno je imati pošten i iskren odnos sa medijima.
3.Svaka objavljena informacija o aktivnostima ekoloških nevladinih organizacija je korisna.
4.Ne treba praviti diskriminaciju među medijima, jer su svi potrebni u cilju pravovremenog i verodostojnog obaveštavanja građana o aktivnostima na zaštiti životne sredine.
5.Bitno je ostvariti kvalitetnu komunikaciju između ekoloških nevladinih organizacija i medija.
 

VI AKTIVNOSTI, INFORMACIJE, TERENSKI RAD
1.Pravo je i obaveza ekoloških nevladinih organizacija da od državnih i drugih institucija kontinuirano traže informacije za koje smatraju da su od interesa za zaštitu životne sredine i da u tome istrajavaju.
2.Ekološke nevladine organizacije u interesu ostvarivanja ciljeva zaštite životne sredine treba da prikupljaju materijalne dokaze za svoje tvrdnje i delovanje.
3.U prikupljanju informacija, dokumenata, zvučnih i video zapisa ekološke nevladine organizacije koristiće raspoloživa sredstva.
 

VII ZAŠTITA EKOLOŠKIH NVO
1.Ekološke nevladine organizacije koje se pridržavaju ovog Kodeksa uživaju podršku i zaštitu od strane ekoloških organizacija potpisnica ovog Kodeksa.
2.Ekološke nevladine organizacije koje se pridržavaju principa ovog kodeksa imaju pravo da traže pravnu, moralnu i nematerijalnu pomoć u zaštiti od nasilja, pretnji, uvreda i drugih posledica zbog obavljanja svoje delatnosti na zaštiti životne sredine.
3.Svako ko smatra da je neka od ekoloških nevladinih organizacija povredila odredbe ovog Kodeksa, može se obratiti potpisnicama Kodeksa ekoloških nevladinih organizacija i zahtevati da se utvrdi istina i objavi u medijima.